WhYNotBi – Payday! Scene 4: Ani Blackfox, Tomm, Rodrigo (Jan 29)